STANOVY

Stanovy v bodech:


1) Poslání organizace

- vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti

- zvyšovat odborné znalosti členů

- registrace chovatelských stanic

- registrace činčil

- certifikace činčil 

- pořádání výstav a setkání chovatelů

- organizace besed, zájezdů, exkurzí a seminářů

 

2) Členství v SO

- členství v SO je dobrovolné

- členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami SO

- členy SO se mohou stát osoby starší 6 let, ale do 18 let pracují pod vedením dospělého chovatele

- členem se může stát i člověk, který nemá žádná zvířata

- členem se může stát i cizí státní příslušník

- udělení čestného členství schvaluje členská schůze

- členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem SO a zaplacením členského příspěvku

 

3) Práva členů SO

- účastnit se členských schůzí

- hlasovat, volit a být volen do různých funkcí

- všestranně se podílet na činnosti organizace

- vznášet návrhy, podměty a připomínky

- aktivně se účastnit všech akcí a schůzí, které pořádá SO

- vystavovat na výstavách

- certifikovat dobře hodnocené činčily

 

4) Povinnosti členů SO

- základní povinností člena je dodržování stanov SO

- včas platit členské a účelové příspěvky

- rozšiřovat své vzdělání

- zařizovat a udržovat svůj chov dle předpisů a v souladu se zákonem o ochraně zvířat

- vést záznamy o svém chovu

- registrovat své odchovy s registračním číslem

- v rodokmenech uvádět vždy na prvním místě samce

- ve svém chovu mít zaregistrované všechny činčily!

- každých 6 měsíců zasílat žádosti o registraci svých odchovů (možno průběžně)

- zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno Svazu a SO

- zachovávat vůči ostatním členům a chovatelům dobré a přátelské vztahy.

 

5) Zánik členství

- vystoupením z organizace na základě písemné žádosti

- vyloučením podle kárného řádu

- výmazem z evidence z důvodu nezaplacení příspěvků

- úmrtí

- zánikem organizace

 

6) Revizní komise

- 1x ročně provádí kontrolu hospodaření

- předseda komise se může účastnit schůzí výboru

 

7) Výjimky ze stanov SO ČSCH z.s. speciální organizace chovatelů činčil jihoamerických

- o výjimce ze stanov SO ČSCH z.s. speciální organizace chovatelů činčil jihoamerických rozhodují na schůzi statutární zástupci na podnět žadatele

- zahraniční členové SO ČSCH nemají povinnost registrovat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celé znění Stanov vydáno ČSCH 1.1.2017

I. SPOLEČNÉ ZÁSADY

Základní ustanovení § 1

1. Český svaz chovatelů z. s. je spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník/1 jako samosprávný a dobrovolný svazek členů. Právně navazuje na organizace se stejným nebo podobným jménem/2 vzniklé podle předchozích právních úprav (naposledy občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů). Má postavení hlavního spolku, který hájí zájmy svých členů v oblastech spojených s chovem dále vyjmenovaných zvířat a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy České republiky.


2. Je organizací členskou a vede evidenci členů. V rámci Českého svazu chovatelů z. s. jsou ustanoveny pobočné spolky, jejichž členy jsou chovatelé nebo příznivci chovu zvířat – zejména drůbeže, holubů, králíků, okrasného a exotického ptactva, koček, kožešinových zvířat, drobných hlodavců a jiných domácích a v zájmových chovech chovaných zvířat (dále jen drobných zvířat) nebo právnické osoby jimi založené.


3. Český svaz chovatelů, z. s. (dále jen „Svaz“) se považuje za hlavní spolek a působí na celém území České republiky. Povinnosti a práva Svazu zajišťuje Ústřední výkonný výbor. Sídlem Svazu je Praha 8, Maškova 1646/3, IČ 00443204. Český svaz chovatelů, z. s. používá zkratku ČSCH, symbolem je znak ČSCH. Webovou stránkou Svazu je http://cschdz.eu/.

Účel, hlavní a vedlejší činnost
§ 2
1. Účelem Svazu je v zájmu obecného blaha ochrana a rozvoj chovu drobných zvířat jako součásti tradic a kulturního dědictví, které je v zájmu trvale udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí, ochrany zvířat a zachování biologické různorodosti nutné trvale udržovat.


2. Předmětem hlavní činnosti Svazu jako hlavního spolku, jakož i prostřednictvím pobočných spolků, jejich orgánů a členů, jsou v tomto směru zejména:
a) Vzdělávání členů a odborných orgánů,
b) Výchova mladých chovatelů a zájemců z řad dětí a mládeže o chov výše uvedených drobných zvířat v rámci jejich mimoškolních aktivit,
c) Propagace chovatelství jako součásti aktivního života člověka, motivace členů i nečlenů pro rozvoj chovatelských zájmů, zejména pořádáním výstav, přehlídek a soutěží,
d) Organizace a řízení plemenářské práce jako nástrojů zkvalitňování a rozšiřování populací chovaných drobných zvířat (včetně všech jejich nižších skupin) se zvláštním zřetelem na ochranu genetických zdrojů národních plemen zvířat a povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů/ 3 a ochrana zvířat,
e) Organizační a odborně-poradenská činnost v zájmu rozvoje chovů, ochrany zdraví/4 a pohody zvířat/5, vydávání odborných časopisů, publikací a vnitrosvazových tiskovin,
f) Spolupráce s institucemi, jejichž činnost se dotýká chovu drobných zvířat a Svazu a organizacemi se stejným nebo podobným zaměřením a cíli v ČR a zahraničí,
g) Uspokojování a ochrana chovatelských zájmů členů.


3. Vedlejší hospodářská činnost Svazu a jeho pobočných spolků je organizována v zájmu hospodárného využití svazových prostředků jako podnikání nebo jiná výdělečná činnost za účelem získávání prostředků na podporu hlavních činností, zejména:
a) Nakladatelská a vydavatelská činnost,
b) Vytvářet, spravovat a využívat majetkové hodnoty a finanční fondy potřebné k plnění poslání Svazu,
c) Pořádání akcí Svazu a pobočných spolků organizovaných v souladu s účelem Svazu,
d) Poskytovat členům i nečlenům Svazu služby, porady nebo odbornou pomoc.

Právní postavení
§ 3

1. Svaz má vlastní právní osobnost. Svoji činnost vyvíjí v souladu se stanovami, ostatními vnitrosvazovými a obecně závaznými právními předpisy. Svaz vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Má vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost. Za právní jednání pobočných spolků Svaz nenese odpovědnost.


2. Právnickými osobami v rámci Svazu jsou pobočné spolky:
a) Základní organizace všeobecné (dále jen ZO) a základní organizace specializované, (ZO specializované),
b) Kluby chovatelů,
c) Územní (okresní, oblastní, města Prahy, krajské) organizace (dále jen územní organizace), případně krajská sdružení.


3. Pobočné spolky Svazu (zapsané ve veřejném rejstříku/6 a vedené v seznamu Svazu) mají právní osobnost, která je odvozena od právní osobnosti Svazu. Vystupují v právních vztazích svým jménem a nesou odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Mohou nabývat práv a uzavírat závazky, pokud to není v rozporu s těmito stanovami, interními a obecně závaznými právními předpisy. Mají vlastní majetek a samostatnou majetkovou odpovědnost. Pobočné spolky nenesou odpovědnost za právní jednání Svazu.


4. Název pobočného spolku je tvořen názvem hlavní- ho spolku a vlastním názvem se specifikací sídla případně odborného zaměření (např. Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace Říčany ve zkratce ZO ČSCH Říčany; Český svaz chovatelů z. s., Základní organizace chovatelů koček Beroun, ve zkratce ZO ČSCH SCHK Beroun).


Společné organizační zásady a organizační struktura
 § 4

1. Nejvyšším orgánem Svazu je Valná hromada - shromáždění volených delegátů. Nejvyššími orgány pobočných spolků jsou členská schůze ZO a klubů chovatelů, u územních organizací konference - shromáždění volených delegátů/7.
2. Statutární orgány jsou kolektivní – výbor. Členové jsou voleni nejvyšším orgánem příslušného stupně. Statutární orgán zastupují předseda, místopředseda nebo jednatel, případně jiný člen. Zavazující dokumenty podepisují zásadně vždy dva společně, vždy však předseda nebo místopředseda (jednatel) a další člen statutárního orgánu.
3. Kontrolními orgány jsou kontrolní komise. Pokud jsou zvolené, jsou nejméně tříčlenné, členové jsou voleni nejvyšším orgánem příslušného stupně.
a) Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, kontroluje hospodaření na svém stupni nejméně jedenkrát ročně,
b) Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně písemně příslušný statutární a nejvyšší orgán, povinností kontrolovaného orgánu je projednat výsledky nejpozději do 90 dnů,
c) Předseda kontrolní komise má právo zúčastnit se jednání statutárního orgánu svého stupně s hlasem poradním,
d) Členové kontrolní komise mohou v rámci své působnosti nahlížet do dokladů a požadovat od členů nebo zaměstnanců Svazu vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Všechny orgány a členové Svazu mají povinnost poskytovat členům kontrolní komise potřebnou součinnost,
e) Pokud pobočný spolek Svazu hospodaří s majetkovými hodnotami pořízenými s přispěním vyšších orgánů Svazu, kontrolní komise tohoto vyššího orgánu je oprávněna kontrolovat jejich hospodaření,
f) Není-li v pobočném spolku ustavena kontrolní komise, o způsobu kontrolní činnosti rozhodne členská schůze,
g) Kontrolní komise pobočných spolků vykonávají pravomoci rozhodčí komise.
4. Předseda orgánu (výboru, komise), je volen způsobem schváleným příslušným nejvyšším orgánem. Předseda řídí orgán, svolává jednání orgánu a odpovídá za plnění úkolů.
5. Organizační struktura Svazu je vytvářena ve dvou liniích – linie chovatelských sekcí a linie územní, jejich součástí jsou následující organizační složky:
a) Svaz jako spolek hlavní a jeho ústřední orgány koordinují a řídí organizační jednotky obou linií,
b) Chovatelské sekce - odborné složky Svazu. Nejvyššími orgány sekcí jsou Ústřední konference, výkonnými orgány jsou Ústřední chovatelské komise, které jsou bez vlastní právní osobnosti. Koordinují a řídí chovatelské sekce územních a základních organizací, základní organizace specializované a kluby,
c) Územní organizace - koordinují a řídí pobočné spolky ve vlastní struktuře. Územní organizace se mohou sdružovat do krajských sdružení, která nejsou zahrnuta v řídící struktuře Svazu a plní koordinační funkci,
d) Základní organizace – prvotní pobočné spolky, jsou řízeny územní organizací, pokud není stanoveno jinak u základních organizací specializovaných,
e) Kluby chovatelů – specializované na specifikované skupiny drobných zvířat, jako úzce odborně zaměřené pobočné spolky řízené chovatelskými sekcemi.
6. Chovatelské sekce zajišťují odborné zájmy členů na všech úrovních Svazu. Příslušnost členů k jednotlivým sekcím je závislá na jejich rozhodnutí. Každý člen se však může bez prokázání konkrétních údajů o chovu přihlásit v ZO jen do jedné sekce. Přihlášení do dvou a dalších sekcí je možné pouze na základě prokázání reálného chovu zvířat příslušné skupiny (např. druhů, skupin druhů) drobných zvířat, pro které je konkrétní sekce ustavena. Vnitřní uspořádání chovatelské sekce upravuje její organizační řád, do působnosti sekce patří odborné, organizační, personální a ekonomické aspekty dotýkající se výhradně příslušné chovatelské sekce. Předsedové chovatelských komisí mají právo zúčastnit se jednání statutárního orgánu svého stupně s hlasem poradním, pokud již nejsou členy tohoto orgánu.
7. Jednání orgánů Svazu upravuje „Jednací řád“ schválený nejvyšším orgánem Svazu. Členové nadřízeného orgánu jsou oprávněni zúčastňovat se schůzí pod- řízených organizačních složek s hlasem poradním.
8. Statutární orgán svolává schůze nejvyššího orgánu příslušného stupně obvyklým způsobem nejméně 30 dní před jejím konáním nejméně jednou do roka. Mimořádnou schůzi svolává, pokud o to požádá nejméně třetina členů nebo příslušná kontrolní komise.
9. Kandidát do voleného orgánu musí být nominován nejvyšším orgánem příslušného nižšího stupně a s vyjádřením členské schůze ZO, kde je členem. Kandidátky pro volby statutárních a odborných orgánů Svazu mohou být sestavené:
a) z jednotlivých kandidátů, nebo
b) z předem sestavených týmů v čele s kandidátem na předsedu a případně místopředsedu. Usnesení o způsobu sestavení kandidátek, stanovení počtu členů volených orgánů a způsobu volby předsedy je v působnosti příslušných nejvyšších orgánů. Kandidátky pro volby Ústředního výkonného výboru, kontrolních a rozhodčích komisí musí být sestaveny výhradně z jednotlivců. Podrobnosti pro průběh voleb upravuje Volební řád Svazu, schválený nejvyšším orgánem.
10. Každý člen má jeden hlas a každý delegát konference nebo Valné hromady má mandát jednoho hlasu na každých započatých dvacet dospělých řádných členů, které zastupuje.
11. Funkční období je ve všech orgánech Svazu pětileté. Člen voleného orgánu je povinen vykonávat svoji funkci s nezbytnou loajalitou, potřebnými znalostmi, poctivostí a péčí řádného hospodáře.
12. Volby jsou právoplatné a orgán je usnášení schopný, jestliže se hlasování účastní nadpoloviční vět- šina členů nebo delegátů s nadpoloviční většinou hlasů
rozhodujících. Počet řádných dospělých členů Svazu vychází z počtu vydaných členských známek k 1. lednu daného roku, u ZO a klubů vychází z aktuálního stavu členů. Zvoleni jsou kandidáti, kteří obdrželi nadpoloviční vět- šinu hlasů přítomných členů (delegátů) do stanoveného počtu volených členů orgánu.
13. Rozhodnutí orgánů je vyjádřeno usnesením. Usnesení orgánů je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů přítomných, v odůvodněných případech je možné rozhodování orgánu i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků a následným potvrzením usnesením. Stanovy a jejich změny musí být schváleny dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných. Usnesení o zrušení nebo přeměně Svazu nebo pobočného spolku jsou přijímána tříčtvrtinovou většinou hlasů všech členů nebo delegátů příslušného nejvyššího orgánu. Usnesení nadřízených orgánů jsou závazná pro pod- řízené nižší orgány a jejich členy.
14. Orgány a členové Svazu se mohou obracet k jiným orgánům s podněty, připomínkami, návrhy, kritikou. Orgány jsou povinny tyto podněty vyřizovat a informovat o způsobu řešení ve lhůtě do 30 dnů, v odůvodněných případech do 90 dnů.
15. Funkce členů orgánů Svazu jsou čestné, nejsou placené, pokud nejde o pracovně právní vztah ke Svazu. Mohou však obdržet jednorázovou nebo příležitostnou odměnu za výkon své funkce a mají nárok na náhradu hotových výloh podle platných předpisů Svazu. Cestovné delegátů a členů nejvyšších, volených a odborných orgánů na zasedání je hrazeno z rozpočtu pořádající organizační složky, pokud její nejvyšší orgán nerozhodl jinak. O obdržení odměny a její výši rozhoduje orgán, který tyto funkcionáře volil či jmenoval svým rozhodnutím.
16. Člen voleného orgánu může být odvolán z funkce. O odvolání rozhoduje příslušný orgán Svazu, který funkcionáře do funkce zvolil. Člen voleného orgánu může odstoupit z funkce prohlášením na zasedání orgánu nebo písemným sdělením orgánu, který jej zvolil.
17. Dojde-li k uvolnění funkce ve voleném orgánu, může být do tohoto orgánu, pokud počet členů neklesl pod polovinu, kooptován náhradník. Způsob kooptace upravuje Volební řád.
18. K zajišťování úkolů mohou orgány Svazu ustavovat pracovní komise nebo jmenovat aktivisty - odborníky.
19. Výkon funkcí volených, jmenovaných nebo odborných orgánů ve Svazu je neslučitelné současně s členstvím v jiném spolku působícím na území ČR, které má stejné poslání a cíle jako Svaz, pokud vztahy obou subjektů v této věci nejsou smluvně řešeny jinak. Smluvní ujednání musí být uzavřena na úrovni nejvyšších orgánů obou subjektů.
20. O vzniku, přeměně či zániku pobočných spolků rozhoduje statutární orgán Svazu na základě návrhu nejvyššího orgánu pobočného spolku a s vědomím nadřízené organizační složky.
21. Funkce členů statutárního orgánu jsou neslučitelné s funkcemi členů kontrolní a rozhodčí komise orgánu téhož stupně. Neslučitelná je funkce předsedy a pokladníka pobočného spolku a rovněž výkon sobě nadřazených funkcí, kde by mohl nastávat střet zájmů.
22. Pracovně právní vztah ke Svazu, pokud nevznikl volbou, je překážkou volitelnosti do orgánů na stejné úrovni.

II. ČLENSTVÍ

Vznik členství
§ 5

1. Členství jednotlivců (fyzických osob) ve Svazu je dobrovolné a je založeno v jedné ZO. Členem může být každý, kdo souhlasí se Stanovami, je chovatelem, příznivcem nebo má zájem o chov drobných zvířat a chce se na činnosti Svazu podílet. Vznikem řádného členství v pobočném spolku vzniká současně členství i ve Svazu. To platí i o zániku řádného členství.
2. Členství má charakter osobního poměru, vyloučeného v rámci právního nástupnictví.
3. Členství vzniká schválením písemné přihlášky výborem ZO a zaplacením členského příspěvku. Po schválení členství členskou schůzí získává člen právo hlasovat a být volen. Členství právnické osoby je podmíněno smlouvou uzavřenou mezi statutárními orgány. Členství ve Svazu se prokazuje členskou legitimací.
4. Členy Svazu se mohou stát osoby starší 6 let, do nabytí zletilosti je jejich členství podmíněno souhlasem zákonného zástupce. Do konce roku, kdy člen dovrší 18 let je mladým chovatelem (dále „MCH“).
5. Řádní členové mohou založit v dalších pobočných spolcích (ZO, Klub) své přidružené členství na základě schválení výborem tohoto pobočného spolku. Zde hradí účelové příspěvky podle usnesení členské schůze tohoto pobočného spolku. Přidružené členství zaklá- dá právo volit, být navrhován a volen v tomto pobočném spolku.
6. Udělení čestného členství přísluší členské schůzi, případně Valné hromadě a konferenci. Jedná se zpravidla o ocenění za mimořádné zásluhy o Svaz a chovatelství a nezakládá členská práva a povinnosti, čestný člen je však zván na akce spolku, který čestné členství udělil a je oprávněn zúčastnit se jednání jeho nejvyššího orgánu s hlasem poradním. Zaplacením členského příspěvku zůstává i řádným členem.
7. Členy Svazu mohou být i cizí státní příslušníci nebo právnické osoby, pokud splňují podmínky pro vznik členství.

Seznam členů
§ 6

1. Svaz a pobočné spolky vedou seznamy členů v souladu s právními předpisy/8 pro svoje organizační potřeby. Seznam členů Svazu není zveřejňován. Pobočný spolek může seznam svých členů zveřejnit při dodržení obecně závazných právních předpisů.
2. Zápisy a výmazy v seznamech provádí statutární orgán příslušné organizační složky.
3. Zápis člena je veden v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, pobočný spolek, údaje o organizační a odborné činnosti vč. přehledu o chovaných drobných zvířatech.

Členská práva
§ 7

Členové Svazu mají právo:
1. Všestranně se podílet na činnosti Svazu a využívat výhod, prostředků a zařízení Svazu.
2. Účastnit se členské schůze pobočného spolku, jehož je členem a od 18 let věku hlasovat, volit, být navrhován a volen do všech orgánů Svazu.
3. Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Svazu.
4. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v neprospěch člena.
5. Získávat vyznamenání Svazu.
6. Vystavovat svá zvířata nebo s nimi soutěžit na akcích pořádaných Svazem nebo mezinárodními organizacemi, jimiž je Svaz členem.

Členské povinnosti
§ 8

1. Základní povinností člena je dodržovat Stanovy a navazující svazové předpisy, usnesení orgánů, dbát zájmů Svazu, platit členské a účelové příspěvky.
2. Zajišťovat ochranu, pohodu a zdraví zvířat, přispívat k tvorbě životního prostředí.
3. Značit a evidovat svá zvířata prostředky a způsobem stanoveným odbornými předpisy Svazu nebo zvláštními právními předpisy/3 .
4. Zdržet se jednání, které by poškozovalo zájmy a dobré jméno Svazu a nižších organizačních složek, zachovávat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a dobré mravy. Člen musí být písemně vyzván výborem ZO nebo jiným statutárním orgánem k nápravě neplnění svých povinností. Pokud do 30 dnů od doručení výzvy není zjednána náprava, mohou být za porušení povinností člena ukládána opatření v souladu s Organizačním řádem Svazu.


Zánik členství
 § 9

Členství člena ve Svazu zaniká:
1. Vystoupením prohlášením na členské schůzi nebo sděleným písemně výboru ZO, ve které má své řádné členství.
2. Vyloučením podle Organizačního řádu Svazu, o vyloučení musí rozhodnout členská schůze na návrh statutárního orgánu.
3. Výmazem z evidence z důvodu nezaplacení členské- ho příspěvku.
4. Úmrtím.
5. Zánikem Svazu. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zániku členství navrhnout v písemné formě, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nadřízený orgán.

III. POBOČNÉ SPOLKY A JEJICH ORGÁNY

Pobočné spolky
§ 10

Pobočnými spolky jsou:
1. Základní organizace všeobecné a specializované (dále „ZO“),
2. Kluby chovatelů,
3. Územní organizace, případně krajské sdružení.

Základní organizace
§ 11

1. Prvotní organizační jednotkou Svazu je ZO. ZO jsou podřízeny územní organizaci, pokud není schváleno jejich jiné postavení.
2. K založení základní organizace je zapotřebí nejméně 5 řádných dospělých členů.
3. Základní organizace všeobecná sdružuje členy několika chovatelských sekcí, základní organizace specializovaná je založena chovateli s vyhraněným zájmem chovu na jeden konkrétní druh nebo jinou skupinu drobných zvířat.
4. Základní organizace zanikne, poklesne-li počet řádných členů pod 5 nebo rozhodne-li o tom členská schůze. Současně rozhodne o tom, jak bude naloženo s majetkem organizace prokazatelně nabytým z vlastních zdrojů, a to po vyrovnání a vypořádání dluhů, závazků, vkladů a dotací Svazu. Členové mohou přestoupit do jiných ZO Svazu.
5. Přestane-li ZO plnit povinnosti podle Stanov a není-li členská schůze opakovaně usnášeníschopná, přísluší návrh rozhodnutí o zániku organizace a likvidaci jejího majetku nadřízenému orgánu Svazu.

Orgány základní organizace
§ 12


a) Členská schůze,
b) Výbor,
c) případně Kontrolní komise.

Členská schůze základní organizace
§ 13

Členská schůze je nejvyšším orgánem ZO. Svolává ji výbor nejméně 2x do roka, z toho jednou do roka svolává výbor výroční členskou schůzi, do jejíž působnosti patří:
1. Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření organizace za uplynulé období.
2. Schvalovat plán činnosti a rozpočet na běžný rok.
3. Projednávat činnost výboru, jeho návrhy a návrhy členů.
4. Volit členy výboru, případně kontrolní komisi.
5. Schvalovat účelový příspěvek a stanovit jeho splatnost.
6. Volit delegáty na konference územních orgánů.
7. Navrhovat kandidáty do funkcí ve vyšších orgánech Svazu.
8. Vyjadřovat se k návrhům na kandidaturu členů své ZO do vyšších orgánů Svazu.

Výbor základní organizace
§ 14

Výbor je statutárním orgánem ZO, odpovídá za její činnost v období mezi členskými schůzemi. Zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, hospodaří s prostředky organizace, plní povinnosti rozhodčí komise. Připravuje jednání členské schůze. Výbor musí být minimálně tříčlenný, který tvoří vždy předseda, místopředseda nebo jednatel a pokladník. Členy výboru mohou být dále hospodář, zástupci chovatelských sekcí působících v ZO, poradci chovu, člen odpovědný za výchovu MCH apod.

Kontrolní komise základní organizace
§ 15

Kontrolní komise základní organizace může být z rozhodnutí členské schůze zřízena. Působí nezávisle na činnosti výboru ZO, plní kontrolní funkci v rámci ZO. Kluby chovatelů § 16 Kluby chovatelů sdružují chovatele vyhraněných odborných zájmů. Kluby ustavují, řídí a ruší ústřední chovatelské komise. Kluby mají celorepublikovou působnost, ve Svazu může být založen pouze jeden Klub na jednu specifikovanou skupinu zvířat. Ve své činnosti se řídí organizačním řádem chovatelské sekce, který stanoví zásady pro činnost klubů. Zahraniční členové klubu musí být členy obdobných chovatelských organizací, které jsou členy EE/9 nebo jiné mezinárodní chovatelské organizace. Orgány Klubu a jejich působnost přiměřeně odpovídají ZO.

Územní organizace
§ 17

1. V územních oblastech (zpravidla shodných s územními správními celky/10) jsou ustavovány územní organizace Svazu ze ZO se sídlem na daném území. Podrobnosti upravuje Organizační řád Svazu. Začlenění a postavení ZO specializovaných a klubů chovatelů je upraveno organizačním řádem chovatelské sekce, ústřední chovatelské komise pak mohou plnit organizačně-administrativní postavení územní organizace.
2. Organizují a koordinují činnost řízených ZO, jejich orgánů a členů.
3. Zprostředkovávají administrativu ZO se Svazem.

Orgány územní organizace
§ 18

a) Konference územní organizace,
b) Výbor územní organizace,
c) Kontrolní komise územní organizace,
d) Územní konference chovatelských sekcí a jejich chovatelské komise.

Konference územní organizace
§ 19

Konference územní organizace je shromážděním delegátů pobočných spolků působících v rámci územní organizace Svazu. Konferenci územní organizace přísluší:
1. Jednat a usnášet se k činnosti a hospodaření územní organizace za uplynulé období a přijímat usnesení pro další činnost.
2. Řídit a koordinovat činnost základních organizací.
3. Schvalovat účelové příspěvky.
4. Volit delegáty na Valnou hromadu Svazu.
5. Schvalovat kandidáty do funkcí v ústředních orgánech Svazu.
6. Volit členy výboru vč. člena odpovědného za práci s mladými chovateli, členy kontrolní komise územní organizace.
7. Rozhodovat o ustavení územních chovatelských sekcí a o členství předsedů chovatelských komisí ve výboru.

Výbor územní organizace
 § 20

Výbor územní organizace je statutárním orgánem územní organizace, je nejméně tříčlenný a je odvolacím orgánem do rozhodnutí základních organizací. K jednání se schází podle potřeby. Povinností výboru je:
1. Zabezpečovat plnění usnesení územní konference.
2. Hospodařit s majetkem územní organizace podle platných předpisů a přijatých usnesení.
3. Připravovat jednání konference územní organizace a podávat jí zprávy o své činnosti.
4. Zřizovat stálé nebo dočasné pracovní komise a vymezit rozsah jejich úkolů a pravomocí.
5. V zájmu Svazu, jeho organizačních jednotek a členů jednat s orgány státní správy a veřejnými institucemi působícími v územním obvodu.
6. Koordinovat plnění úkolů územních chovatelských komisí a práci s MCH v ZO.

Kontrolní komise územní organizace
§ 21

Kontrolní komise územní organizace působí nezávisle na činnosti výboru územní organizace, plní kontrolní funkci v jejím rámci a povinnosti rozhodčí komise.

Územní konference chovatelských sekcí
 § 22

Územní konference chovatelských sekcí jsou zastupitelským shromážděním delegátů jednotlivých chovatelských sekcí základních organizací. Konferenci svolává příslušná územní chovatelská komise nejméně 1x ročně.
Územní konferenci chovatelské sekce přísluší:
1. Jednat o záležitostech příslušné chovatelské sekce v obvodu působnosti územní organizace.
2. Volit předsedu a její členy chovatelské komise územní organizace.
3. Navrhovat kandidáty do funkcí ve výboru příslušné územní organizace a do příslušné ústřední odborné komise Svazu.
4. Volit delegáty na ústřední konferenci chovatelské sekce.
5. Předkládat návrhy výboru územní organizace a pří- slušné ústřední chovatelské komisi. Územní chovatelské komise v období mezi konferencemi koordinují rozvoj chovu příslušného druhu zvířat v obvodu působnosti a zajišťují realizaci přijaté závěrů konference chovatelské sekce.

Krajské sdružení
§ 23

Krajské sdružení je dobrovolné seskupení územních organizací na základě smluvního ujednání ke koordinaci činnosti. K ustavení krajského sdružení je nutná účast nadpoloviční většiny územních organizací v příslušném obvodu kraje. Nejvyšším orgánem krajského sdružení je konference delegátů územních organizací, statutárním orgánem je nejméně tříčlenný výbor krajského sdružení. Krajské sdružení se řídí smlouvou o spolupráci, kterou uzavřely výbory územních organizací, které s vytvořením krajského sdružení vyslovily souhlas.
Úkoly krajského sdružení:
1. Koordinace odborné, organizační a administrativní činnosti územních organizací.
2. Organizace soutěží a výstav na krajské úrovni.
3. Spolupráce s orgány a institucemi kraje jako vyšším územním samosprávným celkem/10, zejména s krajským úřadem.

IV. SVAZ A JEHO ORGÁNY

Orgány Svazu § 24
Orgány Svazu jako hlavního spolku jsou:
a) Valná hromada,
b) Ústřední výkonný výbor,
c) Ústřední kontrolní komise,
d) Ústřední rozhodčí komise,
e) Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli,
f) Ústřední komise pro práci s mladými chovateli,
g) Ústřední konference delegátů chovatelských sekcí,
h) Ústřední chovatelské komise.

Valná hromada
§ 25

Valná hromada je nejvyšším orgánem Svazu. Valné hromady (dále jen „VH“) se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti zvolení na konferencích územních organizací a delegáti chovatelských sekcí, které přímo řídí O specializované nebo chovatelské kluby se statutem ZO, zvolení na ústředních konferencích sekcí. Jako hosté mohou být zváni zástupci krajských sdružení, chovatelských sekcí a zástupci dalších organizací nebo institucí.
Valné hromadě přísluší:
1. Schvalovat program a jednací řád VH.
2. Projednat, případně schválit zprávy a návrhy Ústředního výkonného výboru (dále jen „ÚVV“), Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise a Ústřední komise pro práci s mladými chovateli (dále jen „ÚKPMCH“).
3. Volit a odvolávat předsedu, místopředsedu a členy ÚVV, předsedy a členy Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise a ÚKPMCH.
4. Schvalovat Stanovy a jejich změny, Jednací řád Svazu, Volební řád Svazu, Řád ústřední kontrolní komise, Řád ústřední rozhodčí komise, Volební řád VH, Organizační řád Svazu a Organizační řád ÚKPMCH a směrnice pro práci s MCH.
5. Kontrolovat plnění usnesení předchozí VH.
6. Projednat, schválit, nebo neschválit výsledek hospodaření Svazu za uplynulý rok.
7. Stanovit úkoly Svazu pro další období.
8. Projednat a schválit rozpočet pro běžný rok.
9. Stanovit výši členských příspěvků, jejich rozdělení a splatnost, k tomu schvalovat příslušné směrnice.
10. Řídit a kontrolovat činnost ÚVV, Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise a ÚKPMCH.
11. Ustavovat a rušit chovatelské sekce.
12. Rozhodovat o záležitostech, které nejsou vyhrazeny do působnosti jednotlivých chovatelských sekcí.
13. Rozhodovat o přeměně nebo zrušení Svazu.

Ústřední výkonný výbor
§ 26

Ústřední výkonný výbor je devítičlenný statutární orgán Svazu, který zabezpečuje činnost Svazu v období mezi VH. Koordinuje činnost ústředních chovatelských komisí a ÚKPMCH. Má právo jednat a zavazovat se v záležitostech společných celému Svazu v souladu se Stanovami a usneseními VH. Je oprávněna jednat s nejvyššími orgány státní správy, veřejnými institucemi a zahraničními chovatelskými svazy. Schůze ÚVV je svolávána nejméně 4x ročně. Ze své činnosti se odpovídá VH Svazu. Kandidáti do ÚVV musí být navrženi alespoň jednou konferencí územní organizace nebo jednou ústřední konferenci chovatelské sekce. Předpoklady pro nominaci kandidátů a průběh voleb stanoví Volební řád.
Povinností ÚVV je zejména:
1. Svolávat VH nejméně 1x ročně a zabezpečovat plnění usnesení.
2. Připravovat návrh rozpočtu Svazu, projednávat jeho plnění a výsledky hospodaření. Disponovat s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu a usnesení valné hromady. Spravovat majetek Svazu. Vyvíjet aktivity směřující k zajištění prostředků pro činnost ústředních orgánů Svazu a chovatelských sekcí, případně nižších organizačních jednotek Svazu.
3. Schvalovat a vydávat vnitřní předpisy Svazu pokud to není v kompetenci VH, schválit chovatelskému klubu status ZO na návrh ústřední odborné komise.
4. Vydávat odborné časopisy, publikace, tiskoviny a Věstník ČSCH.
5. Ustavovat stálé i dočasné pracovní komise a jmenovat nebo volit a odvolávat jejich předsedy, zejména komisi ekonomickou, legislativní, veterinární apod., a stanovit jejich pravomoci.
6. Zabezpečovat členství Svazu v tuzemských, zahraničních a mezinárodních chovatelských i jiných organizacích.
7. Zabezpečovat dotace, granty a sponzorské příspěvky pro činnost Svazu, a informovat pobočné spolky o možnostech a podmínkách pro jejich získání a metodicky jim napomáhat s vypracováním potřebných žádostí. K zabezpečení svých úkolů ÚVV může vytvořit a ze zdrojů přidělených rozpočtem Svazu financuje nutný výkonný aparát - Sekretariát ÚVV, který řídí předseda ÚVV v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu. Výkonný aparát se řídí Organizačním řádem Sekretariátu ÚVV schváleným ÚVV.

Ústřední kontrolní komise
§ 27

Ústřední kontrolní komise je pětičlenná, působí nezávisle na činnosti ÚVV. Plní kontrolní úkoly na úrovni Svazu. Navrhuje VH předpisy pro kontrolní činnost ve Svazu.

Ústřední rozhodčí komise
 § 28

Ústřední rozhodčí komise je pětičlenná, je rozhodčím, smírčím a dovolacím orgánem v těch případech, které nepřísluší jiným organizačním složkám nebo ve věcech, které jí určí VH. Na návrh ústředních konferencí ji volí VH, předseda je oprávněn zúčastňovat se jednání ÚVV s hlasem poradním.
Řeší a rozhoduje případy týkající se:
1. Vyloučení člena ze spolku.
2. Sporů mezi Svazem a jeho členy o placení členských příspěvků.
3. Sporů mezi Svazem a pobočnými spolky pokud o nich nerozhoduje VH.
4. Stížností na porušování ustanovení Stanov a navazujících předpisů. Řízení před rozhodčí komisí upravuje zvláštní právní předpis/11.

Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli
§ 29

Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli jsou zastupitelská shromáždění delegátů územních organizací odpovědných za práci s mladými chovateli. Organizaci práce s MCH, kompetence pobočných spolků a orgánů, účast a pravomoci delegátů upravuje organizační řád ÚKPMCH. Konferenci svolává ÚKPMCH nejméně 1x ročně.
Konferenci pří- sluší zejména:
1. Schvaluje metodické a vzdělávací materiály týkající se činnosti MCH ve Svazu.
2. Navrhuje úkoly na úseku výchovy MCH drobných zvířat.
3. Navrhuje kandidáty na předsedu a členy ÚKPMCH.
4. Navrhuje Směrnice pro činnost spojenou s výchovou MCH.
5. Navrhuje rozpočet ÚKPMCH a projednává výsledky hospodaření.
6. Předkládá návrhy pro jednání VH a ÚVV Svazu.

Ústřední komise pro práci s mladými chovateli
§ 30

Ústřední komise pro práci s mladými chovateli je nejvyšším výkonným orgánem pro řízení činnosti na úseku práce s mladými chovateli drobných zvířat ve Svazu. Na návrh ústředních konferencí ji volí VH, předseda je oprávněn zúčastňovat se jednání ÚVV s hlasem poradním. V činnosti se řídí usneseními VH a Ústřední konference delegátů územních organizací pro práci s mladými chovateli.
Působnost ÚKPMCH je zejména:
1. Koordinovat a metodicky řídit práci s MCH pobočných spolků.
2. Koordinovat výchovu MCH v chovatelských sekcích, úzce spolupracuje s jednotlivými ÚOK při výchově MCH.
3. Jmenovat pracovní komise jako pracovní orgány ÚKPMCH.
4. Navrhovat vlastní rozpočet.
5. Pořádat soutěže, výstavy a obdobné akce pro MCH drobných zvířat.
6. Navrhovat směrnice, metodické a vzdělávací materiály týkající se činnosti MCH ve Svazu.

Ústřední konference delegátů chovatelských sekcí
§ 31

Ústřední konference delegátů chovatelských sekcí jsou zastupitelská shromáždění delegátů chovatelských sekcí územních pobočných spolků, případně ZO a klubů. Organizaci chovatelské sekce, odborné kompetence pobočných spolků a orgánů, účast a pravomoci delegátů upravuje organizační řád sekce. Konferenci svolává ústřední chovatelská komise nejméně 1x ročně.
Konferenci přísluší zejména:
1. Schvalovat organizační řád chovatelské sekce včetně jeho novelizací.
2. Volit a odvolávat členy ústřední odborné komise a kontrolní komise sekce.
3. Schvalovat směrnice a řády pro chovatelskou činnost.
4. Schvalovat záměry, plány, rozpočet a výsledky hospodaření chovatelské sekce.
5. Navrhovat kandidáty do Ústřední kontrolní komise, Ústřední rozhodčí komise, ÚKPMCH a pracovních komisí Svazu.
6. Schvalovat a navrhovat své kandidáty do ÚVV.

Ústřední chovatelské komise
§ 32

 Ústřední odborná komise (dále jen „ÚOK“, např. Ústřední odborná komise chovatelů holubů) je nejvyšším výkonným odborným orgánem pro řízení chovu a šlechtě- ní příslušné skupiny drobných zvířat. Předseda je oprávněn zúčastňovat se jednání ÚVV s hlasem poradním. Jejich činnost upravuje organizační řád příslušné chovatelské sekce, do její působnosti patří zejména:
1. Vzdělávání členů, školit, jmenovat a odvolávat, řídit odborné funkcionáře, aktivně se podílet na výchově mladých chovatelů a odborníků.
2. Organizovat a řídit plemenářskou práci, zakládat a řídit činnost plemenných knih, zajišťovat hodnocení vlastností a kontrolu užitkovosti zvířat, uznávat nebo vyhodnocovat chovy podle odborných svazových předpisů, případně podle zvláštních právních předpisů/3 .
3. Ustavovat, řídit a rušit chovatelské kluby, odborně řídit pořádání výstav, soutěží a podobných akcí na celostátní úrovni.
4. Ustavovat Sbory posuzovatelů a standardové komise jako odborné orgány pro standardy a posuzování zvířat, které v této oblasti schvalují závazné směrnice.
5. Spolupracovat s příslušnými chovatelskými odbornostmi zahraničních chovatelských svazů. Jmenovat delegáty do příslušné chovatelské sekce EE, případně do dalších mezinárodních chovatelských organizací.
6. Rozhodovat o odvoláních do rozhodnutí v odborných chovatelských záležitostech vydaných nižšími odbornými orgány.
7. Hospodařit s přidělenými finančními prostředky chovatelské sekce. Kontrolní komise chovatelské sekce působí nezávisle na ÚOK. Práva a povinnosti této komise odpovídají působnosti ústřední kontrolní a ústřední rozhodčí komise s určením pro chovatelskou sekci.

V. HOSPODAŘENÍ SVAZU

Hospodaření Svazu a pobočných spolků
§ 33

Svaz a pobočné spolky jako samostatné subjekty s právní osobností hospodaří s majetkem v jejich vlastnictví v souladu s obecně platnými právními předpisy a podle zásad schválených VH. Svaz jako celek a pobočné spolky hospodaří se svým majetkem samostatně v rámci své právní osobnosti a mohou jej mezi sebou vzájemně převádět a disponovat s ním v rozsahu vlastnických práv.
2. Zdrojem financování Svazu jsou:
a) Členské a účelové příspěvky,
b) Výnosy z akcí Svazu organizovaných v souladu s účelem Svazu,
c) Výnosy z vedlejší hospodářské činnosti k zajištění rozvoje Svazu, úhrady za služby pro chovatele nebo jiné subjekty,
d) Dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, územních samosprávných celků a dalších organizací nebo osob,
e) Výnosy z kapitálových vkladů a úroky.
3. Pro hospodaření orgánů Svazu platí zásada, že rozpočet Svazu určený na veškerou nedělitelnou administrativně-organizační celosvazovou činnost musí být oddělen od rozpočtů chovatelských sekcí na odbornou a organizační činnost. Základem financování odborných sekcí jsou jejich vlastní příjmy, podíly z členských známek a dalších celosvazových příjmů vypočtené podle po- čtu evidovaných členů v dané chovatelské sekci.
4. Hospodaření pobočných spolků se řídí obdobně ustanoveními předchozích odstavců s tím, že zdrojem financování jejich činnosti jsou stanovené podíly z členských známek a ostatní vlastní příjmy.

VI. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pro Svaz jsou závazné stanovy a předpisy mezinárodních chovatelských organizací, jejichž je Svaz členem, zejména EE a COM/12, pro základní organizace chovatelů koček a jejich individuální členy jsou závazné Stanovy, řády a pravidla FIFe/13, pokud tato předpisy neodporují právním předpisům ČR.
2. Ke stanovám Svazu mou být vydávány navazující vnitřní předpisy a usnesení schválené VH nebo ÚVV, které nesmí být se Stanovami v rozporu. Pokud je některý prováděcí předpis, usnesení nebo jeho část v rozporu s ustanovením Stanov, je prováděcí předpis, usnesení nebo jeho část neplatná.
3. Znění těchto stanov bylo schváleno Mimořádnou Valnou hromadou konanou dne 28. 5. 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 27. 6. 2016.
4. Znění těchto stanov je účinné od 1. 1. 2017. Od tohoto data pozbývají účinnosti dosavadní stanovy.
5. Vnitřní předpisy přijaté před účinností těchto stanov zůstávají nadále v účinnosti, nejsou-li s těmito stanovami v rozporu. Vnitřní předpisy, resp. jejich části, které jsou v rozporu s těmito stanovami, se zrušují okamžikem účinnosti těchto stanov. Český svaz chovatelů byl registrován Ministerstvem vnitra ČR Reg. č. VSP/1-1369/90 R ze dne 19. 6. 1990 a schváleny stanovy Valnou hromadou Českého svazu chovatelů. Dne 9. 4. 2000 byly Valnou hromadou ČSCH schváleny novelizované stanovy a tímto dnem vstoupily v platnost a pozbyly platnost Stanovy ČSCH ve zně- ní schváleném Valnou hromadou ČSCH dne 19. 6. 1990. Dne 5. 6. 2006 byly schváleny Valnou hromadou ČSCH novelizované stanovy, které Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí dne 5. 6. 2006. Změna stanov ze dne 5. 12. 2015 byla Městským soudem Praha zapsána dne 15. 12. 2015.

 Poznámky pod čarou (Stanovy 2016):
/ 1 – § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
/ 2 – právní předchůdci celostátní organizace 1946 „Jednota chovatelů drobného hospodářské- ho zvířectva“ 1957 „Československý svaz chovatelů drobného hospodářského zvířectva“ 1970 „Český svaz chovatelů drobného zvířectva“ od roku 1985 „Český svaz chovatelů“
/ 3 – Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
 / 4 – Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
/ 5 – Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
/ 6 – Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
/ 7 – § 256 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
/ 8 – Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
/ 9 – EE – Entente Européenne d’Aviculture et de Cuniculture – Evropská asociace (svaz) chovatelů drůbeže, holubů, (exotického) ptactva, králíků a morčat
/ 10 – Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
/ 11 – Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
/ 12 – COM Světová ornitologická organizace
/ 13 – FIFe – Fédération Internationale Féline – Mezinárodní federace chovatelů koček