KÁRNÝ ŘÁD - KÁRNÝ ŘÁD ČSCH

§ 1 Úvodní ustanovení

1. Tento Kárný řád je prováděcím předpisem ke Stanovám Českého svazu chovatelů (dále jen ČSCH ). Určuje zásady pro vedení řízení směřující k zabezpečení pořádku při svazové činnosti, a to v případech, kdy nebylo možno dosáhnout kázně udělením výtky.
2. Za jedno provinění nemůže být nikdo trestán dvakrát nebo dvěma kárnými opatřeními.
3. Potrestání člena soudem nevylučuje, aby proti němu bylo vedeno řízení podle tohoto Kárného řádu.
4. Kárné orgány rozhodují nezávisle na rozhodnutích soudů a správních orgánů a mohou uložit kárné opatření i v případech, kdy soud nebo správní orgán řízení zastavil.


§ 2 Kárná provinění

1. Kárným proviněním je zaviněné porušení ustanovení platných obecně závazných právních norem nebo předpisů ČSCH při chovatelské činnosti, poškození zájmu ČSCH, zájmů organizací ČSCH či jejich orgánů.
2. Kárné provinění je zaviněno úmyslně, jestliže člen - chtěl porušit své povinnosti nebo - věděl, že je může porušit a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn.
3. Kárné provinění je zaviněno z nedbalosti, jestliže člen - věděl, že může porušit povinnosti, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení nezpůsobí nebo - nevěděl, že může své povinnosti porušit, ač to vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl.
4. Vznikne-li podezření, že byl při činnosti člena v ČSCH spáchán trestný čin nebo přestupek podle obecně závazných právních předpisů, vzniká povinnost ohlásit takový skutek příslušnému státnímu orgánu, pokud tak stanoví obecně závazný platný právní předpis. V opačném případě rozhoduje o oznámení příslušný statutární orgán. V kárném řízení se postupuje nezávisle na postupu státního orgánu a kárný orgán si může učinit v předběžné otázce úsudek o daném činu sám.

§ 3 Kárné orgány

1. Výbor základní organizace nebo chovatelského klubu je kárným orgánem I. stupně ve věcech členů organizace nebo klubu, za provinění učiněná při činnosti člena organizace či chovatelského klubu. Odvolacím orgánem je členská schůze (II.stupeň).
2. Výbor oblastní, okresní, městské organizace je kárným orgánem I.stupně za provinění při činnosti členů výboru a revizní komise ZO, OOK a jím zřízených pracovních komisí. Odvolacím orgánem je oblastní, okresní, městská konference (II.stupeň).
3. Ústřední odborná komise je kárným orgánem I.stupně ve věcech členů výboru a revizní komise chovatelských klubů, specializovaných ZO, které řídí a posuzovatelů za provinění, která byla učiněna při činnosti členy těchto orgánů nebo při výkonu funkce. Odvolacím orgánem je ústřední konference delegátů chovatelské odbornosti (II. stupeň).
4. Ústřední výbor je kárným orgánem ve věcech členů výboru a revizní komise okresních, oblastních a městských organizací a kárným orgánem ve věcech funkcionářů krajských sdružení, resp. krajských koordinačních aktivů, ústředních odborných komisí, jejich revizních komisí a funkcionářů jím zřízených pracovních komisí. Odvolacím orgánem je Rozhodčí komise ČSCH(II. stupeň).
5. Senát Rozhodčí komise ČSCH je kárným orgánem I. stupně ve věcech členů ústředního výboru, ústřední revizní komise, a členů pracovních komisí zřízených Valnou hromadou ČSCH. Odvolacím orgánem je Rozhodčí komise ČSCH, tzn. kárným orgánem II. stupně.
Valná hromada ČSCH volí členy Rozhodčí komise na stanovené funkční období a stanovuje počet členů této komise. Členové rozhodčí komise volí ze svého středu předsedu rozhodčí komise. K projednání jednotlivých podnětů stanovuje předseda Senát rozhodčí komise, který přidělená podání projedná a vydá usnesení v kárném řízení, tzn. má rozhodovací pravomoc v I. stupni. Pokud není v tomto kárném řádu stanoveno jinak, použije se na jednání Senátu rozhodčí komise a Rozhodčí komise přiměřeně ustanovení tohoto kárného řádu.
Kárný orgán vyššího stupně může na sebe vztáhnout v odůvodněných případech provedení kárného řízení, pro které je příslušný kárný orgán nižšího stupně a písemně tuto skutečnost oznámí orgánu nižšího stupně. Kárné orgány mohou k přešetření případů ustavovat pracovní (kárné) komise a jmenovat její členy. Rozhodnutí v kárné věci však přísluší vždy kárnému orgánu.

§ 4 Kárná opatření

1. Kárnými opatřeními jsou :
a/ napomenutí,* b/ písemná důtka, c/ zákaz zúčastňovat se soutěžních akcí na určitou dobu, d/ odvolání z funkce, e/ odejmutí svazových vyznamenání, f/ dočasné nebo trvalé zrušení kontrolovaného chovu, g/ dočasné nebo trvalé zastavení posuzovatelské činnosti, h/ dočasné nebo trvalé vyloučení ze základní organizace nebo chovatelského klubu a ch/ dočasné nebo trvalé vyloučení z ČSCH.
*na řízení o uložení tohoto kárného opatření se nevztahují ustanovení tohoto kárného řádu, nicméně před jejich uložením musí být objektivně zjištěna skutková podstata provinění; jeho uložení musí být oznámeno písemně a o uložení rozhoduje příslušný kárný orgán, proti uložení tohoto kárného opatření není přípustný řádný opravný prostředek.
2. Při rozhodování o tom, které kárné opatření má být uloženo, kárný orgán bere v úvahu význam zájmu ČSCH, který byl kárným proviněním ohrožen nebo porušen a oblast činnosti, ve které bylo provinění spácháno, polehčující a přitěžující okolnosti.
3. Doba trvání dočasných opatření se stanoví zpravidla na dobu trvání do 3 let.
4. Uložení opatření trvalého vyloučení ze základní organizace nevylučuje možnost, aby se člen ucházel o členství v jiné základní organizaci.
5. Trvalé vyloučení z ČSCH lze uložit jen za takové provinění, kterým byl zvlášť závažným způsobem porušen nebo ohrožen zájem ČSCH jako celku, nebo kterým byl při činnosti v ČSCH spáchán trestný čin. Trvalé vyloučení z ČSCH potvrzuje svým usnesením vyšší svazový orgán podle příslušnosti, t.j.okresní, oblastní, městská konference nebo konference ÚO anebo Valná hromada prostřednictvím své Rozhodčí komise.


§ 5 Promlčecí doba

1. Kárné provinění lze postihnout, neuplyne-li od jeho zjištění do zahájení kárného řízení doba 12 měsíců, nejdéle však do 18 měsíců od jeho dokonání.
2. Promlčecí doba se přerušuje zahájením kárného řízení.
3. O kárném provinění rozhodne kárný orgán nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy kárné řízení zahájil.
4. O tom, zda uběhla promlčecí doba, rozhoduje kárný orgán I.stupně svým usnesením na základě námitky stíhaného člena.

§ 6 Kárné řízení

1. Kárné řízení se zahajuje usnesením kárného orgánu. Usnesení se provádí písemně s tímto obsahem : - název a sídlo kárného orgánu, - datum vydání usnesení, - stručný popis skutku, který je kladen za vinu, - odkaz na ustanovení předpisu, které bylo porušeno, - usnesení o případném pozastavení výkonu funkce, - poučení o právu vyjádřit se k obvinění a navrhovat důkazy k obhajobě, - místo, datum a hodina konání kárného řízení a - poučení o tom, že neúčast stíhaného člena na kárném řízení bez předchozí řádné omluvy znamená, že se věc bude projednávat bez jeho přítomnosti.
2. Usnesení o pozastavení výkonu funkce lze přijmout tehdy, jestliže by výkonem funkce mohl stíhaný člen v průběhu kárného řízení pokračovat v provinění nebo mařit průběh řízení.
3. Pokud kárný orgán ustaví kárnou komisi, soustředí tato komise důkazy, uskuteční výslechy a navrhne kárnému orgánu usnesení, ale nemá rozhodovací pravomoc.
4. V průběhu kárného řízení je stíhaný seznámen s důkazy a může být vyslechnut k těmto důkazům. K předloženým důkazům se může stíhaný člen písemně i ústně do protokolu vyjádřit. O řízení se sepíše protokol.
5. Kárný orgán posoudí všechna zjištění o provinění a v případě uznání z viny rozhodne v nepřítomnosti stíhaného o uložení kárného opatření hlasováním.
6. Kárné řízení je neveřejné, zastupování člena při řízení vedeném proti němu není možné. Člen proti němuž je kárné řízení vedeno však může k jednání přizvat poradce, kterého si sám zvolí. Takový poradce však nemá postavení procesního zástupce.

§ 7 Zastavení kárného řízení

1. Kárné řízení se zastavuje usnesením kárného orgánu, jestliže dospěl k závěru, že: - se člen nedopustil kárného provinění, - se člen dopustil skutku, který není kárným proviněním, - kárné provinění je promlčeno a - stíhanému zaniklo jeho členství v ČSCH.
2. Usnesení o zastavení kárného řízení se členu doručuje písemně a je v něm uvedeno: - označení orgánu, který usnesení přijal,
- datum, - označení kárné věci a - zdůvodnění zastavení kárného řízení.
3. Dojde-li k zastavení kárného řízení proto, že stíhanému zaniklo jeho členství v ČSCH, obnoví kárný orgán řízení v případě, že bude jeho členství v ČSCH obnoveno. Do data obnovení členství neběží promlčecí lhůta.

§ 8 Rozhodnutí o uložení kárného opatření

1. Rozhodnutí o uložení kárného opatření musí být zpracováno písemně a z textu musí být zřejmé tyto náležitosti: - název kárného orgánu a datum jeho rozhodnutí, - jméno, adresa, funkce člena, jehož se rozhodnutí kárného orgánu týká, - označení uloženého kárného opatření (u dočasných opatření je třeba uvést datum počátku a ukončení trvání opatření), - označení povinnosti, která byla porušena, - uvedení skutku, kterým byla povinnost porušena, - odůvodnění opatření včetně důkazů a - poučení o opravném prostředku.
2. Rozhodnutí o uložení kárného opatření se doručuje poštou do vlastních rukou nebo osobně do vlastních rukou proti podpisu o převzetí do 15 dnů od přijetí rozhodnutí. Rozhodnutí se zasílá rovněž do evidence členů vedené Sekretariátem ÚV ČSCH s vyznačením data doručení rozhodnutí stíhaného, jehož se kárné rozhodnutí týká.

§ 9 Řádný opravný prostředek - Odvolání

1. Řádným opravným prostředkem proti kárnému rozhodnutí je odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení kárného rozhodnutí u orgánu I. stupně, který kárné rozhodnutí vydal a to buď ústně do protokolu nebo písemně.
2. Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odvolání podané opožděně kárný orgán zpravidla zamítne. Proti zamítnutí není řádný opravný prostředek.
3. Odvolání projedná kárný orgán, který napadené rozhodnutí vydal (kárný orgán I. stupně), a to na svém nejbližším zasedání, nejpozději však do 3 měsíců od doručení odvolání. Provede důkazy, které odvolatel navrhl a které nemohl navrhnout v řízení před vydáním kárného rozhodnutí. Dospěje-li kárný orgán I.stupně k názoru, že je odvolání důvodné, projedná napadené rozhodnutí a v rámci autoremedury zruší své rozhodnutí a nahradí je novým. Proti tomuto kárnému rozhodnutí je přípustný řádný opravný prostředek.
4. Pokud kárný orgán I. stupně nevyhoví odvolání, postoupí je se svým stanoviskem odvolacímu orgánu (t.j. orgánu II. stupně), odvolací orgán o odvolání rozhodne na nejbližším zasedání, nejdéle však do 3 měsíců od doručení postoupeného odvolání.
5. Odvolací orgán může napadené rozhodnutí potvrdit, změnit nebo zrušit a vrátit věc k novému projednání, je-li napadené rozhodnutí v rozporu se skutkovým zjištěním nebo jsou-li skutková zjištění neúplná anebo byly-li v nalézacím řízení porušeny základní zásady kárného řádu, zejména právo na obhajobu. Drobná nebo formální pochybení napraví odvolací orgán zpravidla sám. Právní názor a pokyny odvolacího orgánu pro nové projednání věci jsou pro kárný orgán I. stupně závazná.
6. Odvolatel má právo být k jednání odvolacího orgánu přizván.
7. V odvolacím řízení nelze uložit přísnější opatření než v napadeném rozhodnutí. To platí i v řízení podle bodu 3.
8. Projednávání a rozhodování v odvolacím řízení nemohou být přítomni členové, kteří projednávali a rozhodovali tutéž věc u kárného orgánu nižšího stupně.
9. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není přípustné další odvolání.

§ 10 Vykonatelnost kárného opatření

1. Kárné opatření je vykonatelné jestliže: a) se kárně stíhaný vzdal odvolání - dnem vzdání se tohoto práva, b) ve lhůtě nebylo podáno odvolání - dnem následujícím po uplynutí odvolací lhůty a c) není-li proti uložení kárného opatření přípustný řádný opravný prostředek.
2. Dnem vykonatelnosti počíná plynout doba dočasného opatření.

§ 11 Výkon kárného opatření

1. Jakmile se stane kárné opatření vykonatelným, provede kárný orgán I.stupně jeho vykonání.
2. Písemná důtka je vyhlášena veřejně na nejbližší schůzi.
3. Odvolání z funkce zajistí příslušný výbor (komise) formou protokolárního předání dokumentů a nástrojů souvisejících s výkonem funkce.
4. Kárné opatření zákazu zúčastňovat se soutěžních akcí se provede tak, že postiženému se v době trestu nepotvrzují přihlášky k soutěžním akcím a pokud se jich zúčastní bez potvrzení své organizace, jeho soutěžní výsledky se anulují.
5. Kárné opatření zrušení kontrolovaného chovu, zastavení posuzovatelské činnosti se provedou tak, že se příslušným registračním místům a příslušným ústředním orgánům zašle opis kárného rozhodnutí s doložkou o jeho vykonatelnosti.
6. Kárné opatření vyloučení ze základní organizace či chovatelského klubu má za následek, že členu není umožněno plnit členské povinnosti a vykonávat členská práva a je vymazán z členské evidence. Vyloučení z ČSCH se provede tak, že se vyloučenému odebere členský průkaz a vyloučení se oznámí dalším organizacím, v nichž je členem.
7. Kárné opatření, které členovi uložil jiný kárný orgán než základní organizace, se opisem kárného rozhodnutí sdělí základní organizaci. Všechna rozhodnutí se zasílají na vědomí Sekretariátu ÚV ČSCH k zápisu do evidence členů.

§ 12 Mimořádný opravný prostředek - přezkoumání kárného rozhodnutí mimo odvolací řízení

1. Odvolací orgán nebo vyšší orgán ČSCH může do šesti měsíců od vykonatelnosti rozhodnutí z vlastního podnětu nebo na základě podané stížnosti přezkoumat vykonatelná rozhodnutí nižších orgánů.
2. Kárná rozhodnutí, kterými byla porušena ustanovení Kárného řádu nebo nepřiměřeně tvrdá rozhodnutí, může do jednoho roku od vykonatelnosti rozhodnutí kárný orgán II.stupně změnit nebo zrušit a vrátit věc k novému projednání kárnému orgánu I. stupně. Právní názor a pokyny vyššího kárného orgánu pro nové projednání věci jsou pro nižší orgán v kárných věcech členů závazné.
3. Stížnost proti vykonatelnému rozhodnutí může být podána jen jestliže po skončení kárného řízení vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy nebo bylo-li v kárném řízení porušeno ustanovení Kárného řádu a odvolacím řízením nebyla zjednána náprava. Stížnost se podává u orgánu vyššího tomu, který vydal nebo potvrdil napadené rozhodnutí.
4. Učiní-li kárný orgán rozhodnutí na základě předběžné otázky a příslušný orgán rozhodne v podstatě věci jinak, je kárný orgán povinen své rozhodnutí změnit do 30 dnů ode dne, kdy se o takovém rozhodnutí dozvěděl.

§ 13 Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Pokud je ustanovení Kárného řádu v rozporu s předpisem FIFE, platí ustanovení předpisu FIFE.
2. Zrušuje se Kárný řád schválený usnesením ÚV ČSCH č. 94/2/6a dne 1.3.2001 a Kárný řád, který byl schválen usnesením Valné hromady ČSCH dne 26.4.2008 a zveřejněním vstoupil v platnost
3. Kárný řád je platný a účinný dnem schválení usnesením Valné hromady ČSCH, konané 26.listopadu 2011.

 


Za správnost: Předseda ÚV ČSCH:
Martin Kabát, DiS. Jiří Král
generální sekretář ČSCH