GDPR

Zde je plné znění udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, se kterým jste ve zkrácené formě vyjádřili konkludentně souhlas skrze tištěný formulář, nebo zasláním přihlášky do SO ČSCH, Specializované organizace chovatelů činčil jihoamerických.

Poskytujete souhlas k tomu, aby SO ČSCH, Specializované organizace chovatelů činčil jihoamerických, se sídlem 5.května 185, Pecky, Kolín Zpracovával/a Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek:

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Specializované organizace chovatelů činčil jihoamerických (dále jen SO ČSCH) bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s organizováním Výstavy činčil jihoamerických a přijetí členů do SO ČSCH

Zpracováváno bude jméno, příjmení, adresa, e‐mail, telefonní číslo, název CHS.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

SO ČSCH bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro  účely odběru Vaší účasti na Výstavě činčil jihoamerických informování o aktivitách s SO ČSCH, Specializované organizace chovatelů činčil jihoamerických souvisících.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění účelu účasti na Výstavě činčil jihoamerických (na níž jste se  přihlásili) a dále za účelem informování o aktivitách s SO ČSCH souvisících.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Památník Lidice bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem výše uvedeným po dobu nutnou k naplnění tohoto účelu.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu socsch-cincily@seznam.cz

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu .

Osoby s přístupem k  osobním údajům

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pověření dobrovolníci SO ČSCH a osoby přímo se podílející se na chodu Výstavy činčil jihoamerických a na aktivitách s SO ČSCH souvisících. Tyto osoby byli řádně seznámeni s požadavky GDPR, a budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje..

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je  SO ČSCH zpracovává dle Vašeho názoru neoprávněně. Námitku je nutné podat přímo SO ČSCH - Specializované organizace chovatelů činčil jihoamerických.

 V případě, že odvoláte souhlas se zpracováním údajů nebo vznesete námitku SO ČSCH tyto  osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže jiné závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha7.

www.uoou.cz

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje SO ČSCH neposkytnete nebudete se moci účastnit  Výstavy činčil jihoamerických, nebo být členem organizace, protože identifikace autorů a poskytnutí k účasti nezbytně potřebných osobních a kontaktních údajů autorů je nezbytnou podmínkou účasti na na Výstavě činčil jihoamerických.

Je na však Vašem svobodném rozhodnutí zda se k účasti na Výstavě činčil jihoamerických a  údaje poskytnete či nikoli.